Základní poučení o bezpečnosti při hře Escape from Site 19

 • Všichni účastníci hry berou na vědomí, že Escape from Site 19 je hrou či fikcí a nejedná se o realitu.
 • Hra je určena pouze pro osoby plně svéprávné ve smyslu příslušných ustanovení zákona.
 • Hru by neměli hrát hráči, kteří jeví známky požití alkoholu a jiných psychotropních látek nebo léků momentálně pozměňujících psychické a fyzické schopnosti jednotlivce či jiných látek s obdobným účinkem.
 • Každý z účastníků je povinen dbát základních zásad bezpečnosti při manipulaci s ohněm.
 • Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při manipulaci s otevřeným ohněm při použití herních pomůcek – svíčka, zapalovač, sirky.
 • Žádný z účastníků hry nemůže být proti své vůli nucen vykonat úkol určený hrou, který vykonat nechce z jakéhokoliv důvodu, zejména pokud by plnění úkolu odporovalo jeho přesvědčení, náboženství nebo platným normám či předpisům jeho země.
 • Žádný z účastníků hry nemůže být proti své vůli nucen vykonat úkol určený hrou, který vykonat nechce.
 • Každý z účastníků je při plnění úkolů povinen přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a své fyzické kondici, a v případě, že shledá, že vykonání některého úkolu nebo jeho účast při něm je nad jeho fyzické či psychické síly, takovýto úkol nebude vykonávat. Účastník hry nesmí při plnění úkolů jakkoli úmyslně zdravotně či jinak fyzicky ohrozit ostatní spoluhráče.
 • Každý z účastníků je povinen zvážit zdravotní rizika, která by v souladu s jeho jednáním při plnění úkolů mohla přivodit nepříznivé zdravotní následky jemu či ostatním účastníkům, zejména jedná-li se o úkoly spojené manipulací s tělesnými tekutinami.

Právní ustanovení

Ustanovení omezující odpovědnost provozovatele hry

 1. Každý účastník plní herní úkoly na své vlastní nebezpečí. Účastník samostatně odpovídá za slučitelnost jeho chování s příslušnými předpisy svého státu. Účastník samostatně nese odpovědnost za použití hry na území svého státu podle místních zákonů. Účastník nemůže plnit takové herní úkoly a v takové intenzitě, které by byly v přímém rozporu s příslušnými předpisy svého státu. Výhradně účastnici hry odpovídají za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s plněním herních úkolů.
 2. Provozovatel hry nenese odpovědnost za možné protizákonné činy účastníka hry. Provozovatel hry nenese odpovědnost za vznik následné nebo kompenzační škody pro účastníka hry nebo jiných třetích osob vzniklé v souvislosti s použitím hry.
 3. Provozovatel hry nezaručuje, že hra bude uspokojovat nároky účastníka hry a bude odpovídat jeho očekávání.
 4. Platí, že účastník plnící úkoly hry akceptuje veškeré výše uvedené podmínky hry a současně potvrzuje svoji plnou svéprávnost a schopnost posoudit a nést následky svého jednání.
 5. Účastník hry je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění za podmínek uvedených v příslušných předpisech svého státu.
 6. Účastník hry prohlašuje, že se před započetím plnění úkolu hry řádně seznámil s veškerými pravidly hry, způsobem použití hry a s riziky, která z hraní hry bezprostředně vyplývají.