Wesprzyj polską wersję gry i odbierz prezent!

Ogólne warunki handlowe

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

2. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. Klient który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;

6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.escapefromsite19.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Extreme Board Games, s. r. o. Na dlouhém lánu 289/49 Vokovice 160 00 Praga 6 Republika Czeska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.);

11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U.2019.1781);

12. Rodo – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „Warunkami”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego (dalej „Kodeks Cywilny”)

Extreme Board Games, s. r. o.

Na dlouhém lánu 289/49

Vokovice

160 00 Praga 6

Republika Czeska

Numer CIN: 09458468

NIP: CZ09458468

E-mail: O5command@efs19.com

Telefon: +420 777 505 879

(zwany dalej „Sprzedawcą”).

2. Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i każdej osoby, która wykonuje umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument lub w ramach swojej działalności (zwanej dalej „Kupującym”) za pośrednictwem interfejs sieciowy znajdujący się na stronie internetowej dostępnej w Internecie „https://www.escapefromsite19.com” (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”).

3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.

4. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są dostępne w języku czeskim, polskim i angielskim.

5. 2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem czeskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Extreme Board Games, s. r. o.

II. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, podane są w katalogu Sklepu Internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług, wszelkie związane z tym opłaty oraz koszty zwrotu towarów, jeśli towary te ze swej natury nie mogą zostać zwrócone zwykłymi kanałami pocztowymi. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w Sklepie Internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjowania umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

2. Prezentacja wszystkich towarów umieszczonych w katalogu Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do wykonania umowy kupna tych towarów.

3. [K1] Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie mogą być łączone, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej.

4. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

III. Zamówienie i wykonanie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu z dowolnego środka porozumiewania się na odległość w związku z realizacją umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi wyłącznie Kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki standardowej.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail

4. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

· za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym,

· przez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.

6. Kupujący podczas składania zamówienia wybiera towar, ilość sztuk oraz sposób płatności i dostawy.

7. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego, klikając przycisk zamówienia („zamów”). Dane podane w zamówieniu zostaną przez Sprzedającego uznane za prawidłowe. Zamówienie jest ważne, jeśli w zamówieniu zostaną wprowadzone wszystkie wymagane informacje, a Kupujący potwierdzi, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe, złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu sklepu i Polityki prywatności.

9. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.

10. Umowę uważa się za zawartą z momentem zaakceptowania zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest na adres e-mail Kupującego.

11. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione przez Sprzedającego, Sprzedający prześle zmodyfikowaną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna jest w takim przypadku wykonywana przez Kupującego, potwierdzając przyjęcie tej oferty na adres e-mail Sprzedającego podany w niniejszych Warunkach.

12. Wszystkie zamówienia otrzymane przez Sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez Kupującego powiadomienia o otrzymaniu zamówienia od Sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub pisząc na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie.

13. W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedającego co do ceny towaru w Sklepie Internetowym lub w trakcie składania zamówienia Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za tę ewidentnie błędną cenę, nawet w przypadku otrzymania przez Kupującego automatycznego potwierdzenia zakupu zgodnie z niniejszymi Warunkami. Sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu zmodyfikowaną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje sfinalizowana poprzez potwierdzenie odbioru przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV. Konto klienta

1. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary za pośrednictwem swojego konta klienta. Kupujący ma również możliwość zamawiania towaru bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji konta klienta i zamawiania towaru Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich zmian danych na swoim koncie klienta. Dane podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru Sprzedający uważa za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

5. Sprzedający może anulować konto klienta, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już z konta lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jego konto klienta może nie być dostępne przez cały czas, zwłaszcza podczas niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towarów

1. Kupujący może zapłacić cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna w następujący sposób:

· przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (numery kont znajdują się pod adresem https://www.escapefromsite19.com/contact/),

· za pośrednictwem GP WebPay,

· za pośrednictwem Stripe.

2. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towaru.

3. Korzystając z wyżej wymienionych form płatności, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

4. W przypadku płatności kartą kredytową/debetową cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.

5. Za moment dokonania płatności uważa się:

6. a) w przypadku płatności przelewem – moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego;

7. b) w przypadku płatności online za pośrednictwem serwisu pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu.

8. W przypadku płatności kartą kredytową/debetową obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.

9. Sprzedający nie wymaga od Kupującego żadnej zaliczki ani innej takiej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest kaucją.

10. Zgodnie z ustawą o elektronicznej ewidencji sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu paragonu. Jednocześnie Sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online lub w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

11. Towar dostarczany jest Kupującemu na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu lub zarejestrowany w usługach osób trzecich wybranych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

12. Sposób dostawy wybierany jest przez Kupującego podczas zamawiania towaru.

13. Koszt dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, podawany jest w momencie składania zamówienia przez Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

14. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru za pobraniem. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub dostarczenie towaru w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia związanych z tym kosztów z ponowną dostawą towaru lub wszelkie koszty związane z innymi sposobami dostawy.

15. Po otrzymaniu towaru od dostawcy, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń opakowania Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić dostawcę. W przypadku uszkodzenia opakowania, w szczególności mogącego wskazywać na nieuprawniony dostęp do towaru, Kupujący zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru u doręczyciela.

16. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail Kupującego.

17. Kupujący nabywa prawo własności do towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale dopiero po otrzymaniu towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, ale nie uczynił tego wbrew umowie kupna.

VI. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy[K2] – nowy dział

9.1. Z zastrzeżeniem postanowień poniżej, każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru na odległość bez podania przyczyny, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

9.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Extreme Board Games, s. r. o.o w jeden z następujących sposobów:

1. wysłane pocztą na adres siedziby Extreme Board Games, s. r. o. Na dlouhém lánu 289/49 Vokovice 160 00 Praga 6 Republika Czeska;

2. wysłane pocztą elektroniczną do Sprzedawcy na adres mailowy: O5command@efs19.com

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w sposób wskazany powyżej.

VII. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

10.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

10.2. Extreme Board Games, s. r. o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Extreme Board Games, s. r. o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Extreme Board Games, s. r. o. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.4. W przypadku dokonania stosownych ustaleń pomiędzy Klientem a Extreme Board Games, s. r. o. i podjęcia przez Klienta decyzji o zwrocie Towaru bezpośrednio do jego producenta, koniecznym jest przekazanie przez Klienta do Extreme Board Games, s. r. o. numeru listu przewozowego, który został nadany paczce ze zwracanym Towarem bezpośrednio do jego producenta. Zaleca się sporządzenie dokumentacji zdjęciowej przed i po zapakowaniu przesyłki.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów – nowy dział

11.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego Towaru lub jego niezgodność z umową na zasadach określonych w art. 556–576 Kodeksu Cywilnego oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres mailowy: O5command@efs19.com lub pisemnie na adres siedziby Extreme Board Games, s. r. o. Na dlouhém lánu 289/49 Vokovice 160 00 Praga 6 Republika Czeska; Extreme Board Games, s. r. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Extreme Board Games, s. r. o. przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

11.3. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w punkcie 11.2. powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

11.4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.3. zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów.

11.4. 1 Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

11.4. 2 W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

11.6. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się niezwłoczne spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

11.7. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.

11.8. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w Karcie gwarancyjnej dołączanej przez producenta do towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji

XII. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

12.1. Extreme Board Games, s. r. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Extreme Board Games, s. r. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

1. pisemnie na adres siedziby Extreme Board Games, s. r. o.

2. mailowo pod adresem mailowym Extreme Board Games, s. r. o.

12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

12.5. Extreme Board Games, s. r. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

VI. Odstąpienie od umowy

VIII. Dostawa

1. Strony umowy mogą przekazywać sobie całą korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.

2. Kupujący zobowiązany jest do doręczania Sprzedającemu korespondencji na adres e-mail podany w niniejszych Warunkach. Sprzedający doręczy Kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w koncie klienta lub zamówieniu Kupującego.

IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID nr: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs – sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrmay służy do rozstrzygania wszelkich sporów między Sprzedawcą a Kupującym wynikających z umowy kupna.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola obrotu prowadzona jest w zakresie swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na obrót. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie w inny sposób serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez zgody Sprzedającego.

4. Historia i obrazy na: kartach do gry, kostkach, żetonach, świecach, zapałkach, liście administratora i podręczniku Ucieczka z miejsca 19 są dziełami pochodnymi używanymi w ramach CC BY-SA 3.0, inspirowanymi pracami wielu autorów Fundacja SCP (http://www.scp-wiki.net/). Pełna lista autorów i prac autorów jest dostępna na stronie Escape from Site 19 (https://escapefromsite19.com.d.r1.wbsprt.com/list-of-authors).

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklep Internetowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący nie może wykonywać żadnych czynności lub procedur mogących wpłynąć niekorzystnie na jego funkcjonowanie oraz nie może podejmować żadnych działań, które mogą pozwolić mu lub osobie trzeciej na manipulowanie lub niewłaściwe korzystanie z oprogramowania lub jakichkolwiek innych składników wchodzących w skład Sklepu Internetowego. Sklepu Internetowego lub korzystania ze Sklepu Internetowego lub jakiejkolwiek jego części lub wyposażenia oprogramowania w sposób sprzeczny z jego funkcją lub przeznaczeniem.

6. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

7. Umowa kupna, w tym niniejsze Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

8. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w dniu wejścia w życie poprzedniej wersji Regulaminu.

9. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do niniejszego Regulaminu.

10. Umowa kupna jest zawierana w języku czeskim. Jeżeli umowa kupna musi zostać przetłumaczona dla Kupującego na inny język, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między obiema wersjami językowymi obowiązuje wersja czeska.

11. Strony umowy zobowiązują się postępować w taki sposób, aby wszelkie spory wynikające z umowy były rozstrzygane polubownie. Zobowiązują się działać w taki sposób, aby sytuacja została obiektywnie rozwiązana i zapewnią niezbędną współpracę do osiągnięcia tego celu. Spory pomiędzy umawiającymi się stronami rozstrzygane są ostatecznie przed sądem właściwym rzeczowo i miejscowo. W przypadku postępowania sądowego z udziałem Kupującego, który ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności za granicą, sądem właściwym miejscowo jest sąd kraju producenta gry, a prawem właściwym jest prawo Republiki Czeskiej.