Wesprzyj polską wersję gry i odbierz prezent!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia podstawowe

1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływ takich danych (dalej jako „RODO”) jest Extreme Board Games, s.r. r. z oo, NIP: CZ09458468 (zwany dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe Administratora to:

Ekstremalne gry planszowe, s. r. o.

Na dlouhém lánu 289/49

Vokovice

160 00 Praga 6

Republika Czeska

Numer CIN: 09458468

NIP: CZ09458468

E-mail: O5command@efs19.com

Telefon: +420 777 505 879

(zwany dalej „Sprzedawcą”).

2. Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób; osobę należy uznać za tożsamość fizyczną, bezpośrednio lub pośrednio możliwą do zidentyfikowania na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych elementów, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza przekazane mu przez Klienta dane osobowe lub dane osobowe pozyskane z jego zamówienia.

2. Administrator przetwarza wyłącznie dane identyfikacyjne, kontaktowe i pomocnicze niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

· wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a); (b) RODO.

· uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania komunikatów handlowych i wiadomości) na podstawie art. (f) RODO.

· Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania komunikatów handlowych i wiadomości) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., w odniesieniu do niektórych usług firmy informacyjnej w przypadku, gdy żadne usługi lub towary nie zostały jeszcze zamówione.

2. Cele przetwarzania danych osobowych to:

· realizacja zamówienia Klienta oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Klientem a Administratorem. Po złożeniu zamówienia wymagane są dane osobowe w celu pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe). Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umów. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani realizacja umowy przez Administratora.

· wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

3. Po stronie Administratora nie następuje automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji na podstawie art. 22 RODO.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe:

· tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego klienta z Administratorem (przez 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).

· do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub maksymalnie 2 lata w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych dane osobowe zostaną usunięte.

V. Odbiorcy Danych Osobowych (Podwykonawcy Administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych będą:

· osoby uczestniczące w dostawie towarów/usług/płatności świadczonych na podstawie umowy.

· osoby świadczące usługi e-sklepu oraz inne usługi związane z prowadzeniem e-sklepu.

· osoby świadczące usługi marketingowe.

· zewnętrznych biura księgowych.

2. Administrator zamierza przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług poczty elektronicznej (Mailchimp).

VI. Twoje prawa

1. Na warunkach określonych w RODO masz:

· prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO.

· prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.

· prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

· prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

· prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Administratora lub e-mail, o którym mowa w art. I niniejszej Polityki Prywatności.

2. Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że​​rozważył wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych osobowych oraz fizyczne przechowywanie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia kopii zapasowych, haseł, szyfrowania SSL oraz umożliwienia dostępu tylko osobom zaufanym.

3. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia przez formularz zamówienia online będzie traktowane jako potwierdzenie, że klient zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności i w pełni akceptuje jej warunki.

2. Klient wyraża zgodę na obowiązujące warunki, zaznaczając pole w formularzu online. Wyrażając zgodę, potwierdza, że zapoznał się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i w pełni je akceptuje.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. W takim przypadku nowa wersja Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej. Kopia zostanie również wysłana na adres e-mail, który został podany Administratorowi.