Ochrana osobních údajů

a. Ochrana osobních údajů registrovaného, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c. Zájemce dále souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem webu, a to pro účely: zasílání informačních e-mailů provozovatelem.

d. Zpracováním osobních údajů zájemce může provozovatel webu pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

e. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem pouze pro stanovené účely.

f. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

g. V případě, že by se zájemce domníval, že provozovatel webu nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

i. požádat provozovatel webu nebo prodejce nebo zpracovatele o vysvětlení,

ii. požadovat, aby provozovatel webu nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

h. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel webu povinen tuto informaci předat.